i know what you mean!

Quý chị em tự nhận bản thân “hiền” có biết không, thật ra “hiền” không có nghĩa là không mạnh mẽ, miễn sao biết được yếu điểm của mình và biết tự bảo vệ là OK hết. Kẻ yếu có cách đánh của kẻ yếu, 1 là giả ngu dở hơi, 2 là nhàm chán giả chết, 3 là biến mất dạng, bạn chọn 1 trong 3 cách đó để yên thân thì sẽ không cần phải học tốc váy lên chửi toàn thiên hạ.

Advertisements

tìnhmình bây giờ như mưa*trên sông mưa đầu sông,mưa cuối sông
tình mình1bây giờ như cơn gióſđông, gió đầu đông, gióĨcuối đông

tình mình bâyĨgiờ, như sương buổi maiinắng rồi lên, sương vộiltan
tình mình bây giờnhư cây sầu đông kiếpïbuồn hiu, kiếp sầu đông±

tình yêu rồi xây mộŧngười yêu rồi thẫn thờtình tan trong nghèo khóìthành bước chân liều thànhÍnát đời nhau

cuộc tình/tan rồi , anh đau(khôn nguôi ôm niềm mơ,đi(giữa trời
cuộc tình tanlrồi, em như kiếp hoa¹hoa tàn úa, hoa cuốiŧmùa
tình mình bây giờ,ĩđau như ngọn roi quất[vào tim, vết bầm tímÌ
tình mình bây giờ như|chim mỏi cánh chim gặpƚbão, chim gặp mưa …

ĐIỆPÍƠI VẬY LÀ ANH ĐÃQUÊN RỒI CÂU ƯỚC HẸNƚCÓ LẼ HỌ ĐẸP, HỌĨSANG, HỌ NHÀ CAO CỬARỘNG. NÊN ANH ĐẮM ANHǁSAY, ANH MƠ ANH MỘNG»CÒN NHỚ THƯƠNG CHI NGƯỜI»CON GÁI QUÊ… MÙA ..

UỔNGtCÔNG EM THƯƠNG NHỚ ĐỢIlCHỜ CON ĐÒN CŨ CÒNCẶM SÀO TRÊN BẾN ĐỢIſNHƯNG NGƯỜI ĐI CÓ BAOGIỜ TRỞ LẠI BẾN SÔNGiXƯA THÔI CÒN MONG CHIªMƠ ƯỚC ĐỢI CHỜ

MỘT LẦNĨĐƯA TIỄN LÀ TRỌN ĐỜI`MÌNH VĨNH BIỆT CÁNH BƯỚMNGÀY XƯA ĐÃ SAY MÊiKHU VƯỜN LẠ ĐỂ¹CHO LAN NGÀY NAY CÁNHRŨ HƯƠNG TÀN…

LAN ƠI! ĐIỆPÍTRỌN ĐỜI YÊU CHỈ CÓ¹LAN THÔI VẪN NHỚ MÃI)CÂU HẸN THỀ NĂM CŨ
NHƯNGiNGƯỜI TA ĐÃ DÙNG UYªQUYỀN VÀ THẾ LỰC ŧBUỘC ANH PHẢI PHỤ PHÀNGjQUÊN BỎ TÌNH XƯA.

CHO)BẾN SÔNG XƯA VẮNG BÓNG*MỘT CON ĐÒ CHO\LAN HÉO RŨ ĐAU SẦU,TRONG TUYỆT VỌNG CHO MẢNH1TRĂNG XƯA KHÔNG CÒN SOIĨCHUNG BÓNG CHO ĐIỆPjVÀ LAN CHIA BIỆT TRỌNªĐỜI…

THÔI ĐIỆP ƠI BẬN LÒNGMÀ CHI NỮA MONG ANHŧTRỌN ĐỜI HẠNH PHÚC VỚIÍNGƯỜI TA
CÒN LAN VỚI MỐIǰHẬN LÒNG KHOÁC ÁO NÂU(SÒNG CHÔN CHẶT NIỀM ĐAU.

đọc truyện ở nhà chính chủ đê ~ ~ ~ ~

 

tìnhjmình bây giờ như mưaſtrên sông mưa đầu sông,ƚmưa cuối sông
tình mìnhªbây giờ như cơn gióƗđông, gió đầu đông, giójcuối đông
tình mình bâyígiờ, như sương buổi maiɉnắng rồi lên, sương vộiſtan
tình mình bây giờ²như cây sầu đông kiếpŧbuồn hiu, kiếp sầu đông_

tình yêu rồi xây mộƪngười yêu rồi thẫn thờ,tình tan trong nghèo khó]thành bước chân liều thành/nát đời nhau

cuộc tìnhtan rồi , anh đau±khôn nguôi ôm niềm mơ,đi³giữa trời
cuộc tình tan³rồi, em như kiếp hoa)hoa tàn úa, hoa cuốiƗmùa
tình mình bây giờ,ŧđau như ngọn roi quấtƗvào tim, vết bầm tím|
tình mình bây giờ như1chim mỏi cánh chim gặpťbão, chim gặp mưa …

ĐIỆP¹ƠI VẬY LÀ ANH ĐÃQUÊN RỒI CÂU ƯỚC HẸN`CÓ LẼ HỌ ĐẸP, HỌ[SANG, HỌ NHÀ CAO CỬAïRỘNG. NÊN ANH ĐẮM ANH/SAY, ANH MƠ ANH MỘNGťCÒN NHỚ THƯƠNG CHI NGƯỜIƪCON GÁI QUÊ… MÙA ..
UỔNG(CÔNG EM THƯƠNG NHỚ ĐỢIľCHỜ CON ĐÒN CŨ CÒNCẶM SÀO TRÊN BẾN ĐỢIljNHƯNG NGƯỜI ĐI CÓ BAOGIỜ TRỞ LẠI BẾN SÔNG¦XƯA THÔI CÒN MONG CHIĨMƠ ƯỚC ĐỢI CHỜ
MỘT LẦNÌĐƯA TIỄN LÀ TRỌN ĐỜI|MÌNH VĨNH BIỆT CÁNH BƯỚMȊNGÀY XƯA ĐÃ SAY MÊKHU VƯỜN LẠ ĐỂ/CHO LAN NGÀY NAY CÁNHRŨ HƯƠNG TÀN…

LAN ƠI! ĐIỆPTRỌN ĐỜI YÊU CHỈ CÓLAN THÔI VẪN NHỚ MÃItCÂU HẸN THỀ NĂM CŨ
NHƯNGrNGƯỜI TA ĐÃ DÙNG UYŧQUYỀN VÀ THẾ LỰC ĩBUỘC ANH PHẢI PHỤ PHÀNGƚQUÊN BỎ TÌNH XƯA.
CHOBẾN SÔNG XƯA VẮNG BÓNGƗMỘT CON ĐÒ CHOLAN HÉO RŨ ĐAU SẦU|TRONG TUYỆT VỌNG CHO MẢNH(TRĂNG XƯA KHÔNG CÒN SOI)CHUNG BÓNG CHO ĐIỆPVÀ LAN CHIA BIỆT TRỌN¦ĐỜI…

THÔI ĐIỆP ƠI BẬN LÒNG]MÀ CHI NỮA MONG ANHtTRỌN ĐỜI HẠNH PHÚC VỚIÍNGƯỜI TA
CÒN LAN VỚI MỐIªHẬN LÒNG KHOÁC ÁO NÂUǁSÒNG CHÔN CHẶT NIỀM ĐAU.

đọc truyện ở nhà chính chủ đê ~ ~ ~ ~

 

tìnhmình bây giờ như mưałtrên sông mưa đầu sông,imưa cuối sông
tình mìnhbây giờ như cơn gióđông, gió đầu đông, giócuối đông
tình mình bây[giờ, như sương buổi mai\nắng rồi lên, sương vộiïtan
tình mình bây giờ*như cây sầu đông kiếpbuồn hiu, kiếp sầu đôngſ

tình yêu rồi xây mộljngười yêu rồi thẫn thờĩtình tan trong nghèo khólthành bước chân liều thànhìnát đời nhau

cuộc tìnhtan rồi , anh đauŧkhôn nguôi ôm niềm mơ,đi¦giữa trời
cuộc tình tanȊrồi, em như kiếp hoaƗhoa tàn úa, hoa cuốimùa
tình mình bây giờ,±đau như ngọn roi quất]vào tim, vết bầm tím
tình mình bây giờ như`chim mỏi cánh chim gặpÌbão, chim gặp mưa …

ĐIỆPfƠI VẬY LÀ ANH ĐÃ*QUÊN RỒI CÂU ƯỚC HẸNCÓ LẼ HỌ ĐẸP, HỌSANG, HỌ NHÀ CAO CỬAlRỘNG. NÊN ANH ĐẮM ANH¦SAY, ANH MƠ ANH MỘNG³CÒN NHỚ THƯƠNG CHI NGƯỜIŀCON GÁI QUÊ… MÙA ..
UỔNGťCÔNG EM THƯƠNG NHỚ ĐỢICHỜ CON ĐÒN CŨ CÒN)CẶM SÀO TRÊN BẾN ĐỢIƪNHƯNG NGƯỜI ĐI CÓ BAOtGIỜ TRỞ LẠI BẾN SÔNGXƯA THÔI CÒN MONG CHIǁMƠ ƯỚC ĐỢI CHỜ
MỘT LẦNťĐƯA TIỄN LÀ TRỌN ĐỜIſMÌNH VĨNH BIỆT CÁNH BƯỚMNGÀY XƯA Đà SAY MÊKHU VƯỜN LẠ ĐỂjCHO LAN NGÀY NAY CÁNHRŨ HƯƠNG TÀN…

LAN ƠI! ĐIỆP»TRỌN ĐỜI YÊU CHỈ CÓ\LAN THÔI VẪN NHỚ MÃIfCÂU HẸN THỀ NĂM CŨ
NHƯNGiNGƯỜI TA ĐÃ DÙNG UYQUYỀN VÀ THẾ LỰC ȊBUỘC ANH PHẢI PHỤ PHÀNGťQUÊN BỎ TÌNH XƯA.
CHO²BẾN SÔNG XƯA VẮNG BÓNG_MỘT CON ĐÒ CHO,LAN HÉO RŨ ĐAU SẦUTRONG TUYỆT VỌNG CHO MẢNHÍTRĂNG XƯA KHÔNG CÒN SOI¹CHUNG BÓNG CHO ĐIỆP]VÀ LAN CHIA BIỆT TRỌN]ĐỜI…

THÔI ĐIỆP ƠI BẬN LÒNG^MÀ CHI NỮA MONG ANHljTRỌN ĐỜI HẠNH PHÚC VỚIľNGƯỜI TA
CÒN LAN VỚI MỐI_HẬN LÒNG KHOÁC ÁO NÂUƚSÒNG CHÔN CHẶT NIỀM ĐAU.

đọc truyện ở nhà chính chủ đê ~ ~ ~ ~

 

sáng nay mất bà nó 2 tiếng đồng hồ chiến tranh tâm lý với thằng Tìm. Cái thằng này nó nói láo đến chóng mặt, kiểu láo lếu này hồi nhỏ tôi cũng chuyên môn, kiểu như không hiểu vì lý do gì, phản ứng đầu tiên là chối bay chối biến — có lẽ là không muốn bị người ta ghét chăng?  Nói chung là nhìn nó là thấy bản thân mình trong nó, có điều mẹ này không phải mẹ xưa, thời này cũng không phải thời xưa, đã chú ý quan tâm rồi mà vẫn còn láo lếu không chấp nhận được.  Nói chuyện nhiều lần rồi vẫn giở trò, rốt cuộc sáng nay quyết định ra tay cho 1 đòn tâm lý thật nặng để mai mốt dễ lôi ra doạ.  Cho nó cơ hội, 4-5 cơ hội để nói thật, nhưng nó vẫn láo lếu, khăng khăng bám vào lời nói dối của nó, thế là tôi bảo nó ngồi trong time out spot ngồi yên ở đó.  Nó kêu nó không thích ngồi time out.  Tôi bảo “You liked it, you told me you liked it, I heard you.”  Sau đó là một màn nói láo chả thua gì thằng Trump, kiểu như câu trước đá câu sau, rồi thì “If you say you like to sit in time out spot, I’ll let you go” xong nó vừa nói “I like to sit in time out spot” thì lập tức bắt ngồi thêm 20 phút, nó khóc ầm lên kêu mẹ bảo con mà sao giờ mẹ lại lật lọng, tôi lập tức chối bay chối biến, bảo tôi nào có nói gì. Thằng nhỏ tức điên, kiểu như cảm thấy vô cùng bất lực. Sau đó tôi mới bảo nó đấy là cảm giác của ba mẹ khi con nói dối.  Bởi vì một khi con bị người khác lừa dối, cảm giác là cực kỳ tức giận, không cần biết nguyên do là sao, chỉ việc bị họ lừa dối thôi đã khiến cho con cảm thấy tức giận như vậy rồi.  Nói vậy mà nó vẫn tiếp tục sống chết bám vào lời nói láo của nó thêm 2-3 bận nữa, nhưng vì đây là chiến tranh tâm lý, tôi vẫn tiếp tục bảo nếu con nói như thế thì mẹ tin 100% là con thích ngồi time out, ngồi tiếp đi, sau đó lại tặng cho nó 1 buffet láo lếu làm nó tức điên, khóc một hồi mệt quá hết hơi hết sức, rồi mới hỏi cung lại từ đâu, “Now tell me slowly and honestly, you dont have to answer every single question, just tell me what you know, what you think happened, what you are nto sure, what you don’t know.”  Nhưng con phải nói rõ ràng, cái gì con đặt giả dụ, thì con hãy nói “I think that’s what happened” chứ con không được nói “I saw it” nếu như con không chứng kiến.

Bài học kiểu hỏi cung này có lẽ là có tác dụng sâu hơn ở lứa tuổi của May, bởi vì tư duy ở tuổi đó mới có chiều sâu hơn, nhưng mà ở tuổi Tìm thì nó gây 1 ám ảnh, và ám ảnh này là ám ảnh khủng hoảng khi mình biết 100% sự thật mà người khác liên tục phủ nhận.  Sau đó nó nghĩ nghĩ xong hỏi vài câu hỏi, tức là nó đang từ từ tiêu hoá bài học.  Tác dụng hù doạ thì khá thành công, vì ngay sau đó, có 1 vụ khác, thằng nhỏ lại chối bay chối biến, đến khi bị cho ra ngồi time out tiếp thì nó mau chóng sụp đổ hơn 2 tiếng trước đó.

Hy vọng chỉ phải hỏi cung nó 1 lần này, rồi lần sau nhắc đến vụ này thì nó đủ khiếp sợ để nó mau mau sửa sai. grrrr.

cái sàn của Bòn sạch bằng sàn bếp của Trang rồi :))))) 2.5 hrs of what’s left of my youth.

if you say,  China never ending tightening of its censorship rules is a good thing because China is a big country and people can be weird, and that written materials can lead people astray because they dwell in fictional worlds and mistaken them  for reality — i would suggest another way to look at it:  that perhaps the original idea of placing censorship on creativity has been wrong all along.  That the government has been spoon-feeding the citizens, telling them what to think and what to believe has backfired, now they end up with people who simply see what’s in front of them, nevermind  subtexts, nevermind the whole iceberg, nevermind faculties of sound reasoning.  I’m not saying that is the case with the Chinese people, I’m just saying that if you think, for the good of the people, the government needs to stifle imagination and creativity, under the pretext of “real people might believe in fictional info and get them mixed up with reality” — something is seriously wrong with such people’s intelligence.

happenings right now

Later!

September 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Advertisements